Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2024-03-06

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym

Białobrzegi, 06.03.2024

ŁP.6220.6.2023

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o zgromadzonym materiale dowodowym

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., dalej ustawa ooś),

zawiadamiam strony postępowania,

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 519R Łańcut (Podzwierzyniec)- Białobrzegi w km 4+400 – 8+190 w miejscowości Dębina i Białobrzegi na terenie gminy Białobrzegi”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 22.11.2023 r. złożony przez .

Zarządu Powiatu Łańcuckiego, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, adres do kor. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 81 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. W związku z tym, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4,
37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, w tym z:

  • wnioskiem wraz z załącznikami,
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.02.2024r. znak: WOOŚ.4220.10.25.2023.NH.5, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji warunków i wymagań,
  • opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z dnia 03.01.2024r. znak: RZ.ZZŚ.1.4901.189.2023.KŚ, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • opinią Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie z dnia 29.12.2023r. znak: PSNZ.9020.4.21.2023, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi zakładka „Decyzje środowiskowe” ( bip.gmina-bialobrzegi.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Na podstawie art. 36 Kpa w związku z art. 35 § 5 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach najpóźniej do dnia 05 kwietnia 2024 r. z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się z aktami sprawy w trybie art. 10 § 1 Kpa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

o wszczęciu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniach od 06.03.2024r. do 20.03.2024r.

 

Treść klauzuli informacyjnej Gminy Białobrzegi w zakresie Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem:

https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 06.03.2024
Publikujący Karolina Krzysztoń 06.03.2024 12:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 06.03.2024 12:40 Publikacja 1